Sambolagen reglerar egendomsfördelning

Sambolagen är den lag som reglerar egendomsfördelning hos sambor.

Den är en del av familjerätten och tillhör därmed civilrätten, vilken tillämpas i förhållandet mellan två enskilda rättssubjekt som är likställda. Det vill säga att företag eller liknande inte är inblandade då maktförhållandena inte hade varit jämna då.

Sambolagen reglerar olika aspekter i ett samboliknande förhållande; dels vad som avses med sambo definitionsmässigt, det vill säga när ett samlevnadsskap betraktas som ett samboliknande äktenskap. Dels vad som händer när detta äktenskap upplöses och vad som sker med egendomen kopplad till bostaden och ägandeförhållanden i bohaget. Sambolagen reglerar även vilka regler som skall gälla för den bodelning som görs mellan respektive sambo.

Definition av sambo

Sambolagen är enbart tillämpbar på de samboende där två personer “stadigvarande” lever under ett förhållande som betraktas som äktenskapsliknande vid sambolagen. Den är alltså inte tillämpbar på två personer som under en kortare period temporärt lever tillsammans i en gemensam bostad, utan det måste vara under en längre tidsperiod och som nämnt även äktenskapsliknande.

Fördelning av det gemensamma

Vid en fördelning av egendom och de lösören och den lösa egendomen som utgör bohaget likställs samborna i viss mån med makar och de principer som tillämpas vid en bodelning. Det vill säga att bohaget likställs med giftorättsgodset, som är begreppet för bohag för makars gemensamma bostad. Samborna har därför lika rätt till inventarierna i det gemensamma boendet och skall dela hälften på de prylar som införskaffats gemensamt. Bostaden skall även den delas på hälften ekonomiskt, och väljer en sambo att bo kvar i staden måste denne lösa ut den sambo som flyttar ut genom att ge denne halva värdet av bostaden i pengar. Skulle samborna bestämma sig för att sälja bostaden fördelar de försäljningspriset på hälften, då de båda har lika rätt till bostaden ägandemässigt.

Skillnad juridiskt mellan sambo och makar

Den största skillnaden som återfinns i lagen mellan äktenskapsbalken och sambolagen är att sambolagen enbart innefattar fördelning av gemensam egendom och bostad. Det vill säga det hem man skapat gemensamt. Man har därför som sambo inte anspråksrätt på den andre sambons egendomar då de inte är bundna till bohaget eller bostaden. Det man för in i bohaget och bostaden har man sålunda rätt till då det samboliknande äktenskapet upphör att existera. Som sambor har man därför inte samma rättigheter till den andres egendom, likt man har som makar. Det är den största skillnaden mellan dessa två relationer.

Det är på grund av denna anledning som många väljer att inte ingå äktenskap med sin partner, utan enbart väljer att vara sambor. Detta eftersom de vill behålla äganderätten av sin egendom samt att de anser att det är en smidigare form av samlevnad.